Υπηρεσίες

Υπηρεσίες | REal Management - Υπηρεσίες Διαχείρισης ακινήτων, μεσιτείας, αγοραπωλησίας ακινήτων, στρατηγικής διαχείρισης, διαχείρισης έργου, ανακαίνισης, επισκευής και εκπροσώπησης ιδιοκτήτη από το Μηνά Κουτεντάκη, Αθήνα, ΕλλάδαΗ REal Management προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση των ακινήτων ανεξάρτητα από το είδος του ακινήτου (κτήριο ή οικόπεδο) και τη χρήση του (κατοικία ή επαγγελματικό), ώστε να καλύψει τις συνηθέστερες ανάγκες των ιδιοκτητών:

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων:

  • Εκπροσώπηση Ιδιοκτήτη: Προς τους ενοικιαστές, τους διαχειριστές των κτηρίων, το Δημόσιο (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τοπικές αρχές, κλπ.) και το λογιστή και το δικηγόρο του ιδιοκτήτη.
  • Συνήθεις Καθημερινές Λειτουργίες:  Όταν ανακύπτουν προβλήματα, αυτά καταγράφονται για μελλοντική αξιοποίηση και παρουσιάζονται στον ιδιοκτήτη μαζί με εφικτές κοστολογημένες επιλογές λύσεων, διευκολύνοντάς τον στη λήψη της απόφασης.
  • Καταγραφή Καταβολής Ενοικίων: Αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τις καταβολές ενοικίων συλλέγονται και καταγράφονται.  Σε περίπτωση καθυστερούμενων πληρωμών ή μη-συμμορφούμενων μισθωτών, ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται ώστε να αποφασίσει αν θα παρθούν νομικά ή άτυπα μέτρα εναντίον του ενοικιαστή.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες:

  • Συμβουλές Στρατηγικής Διαχείρισης: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναμόρφωση της συνολικής περιουσίας ακινήτων ενός ιδιοκτήτη με σκοπό να εξυπηρετεί καλύτερα τις συνολικές του επιδιώξεις.
  • Τεχνικές Συμβουλές:  Τεχνικές λύσεις για την εξάλειψη υπαρχουσών αδυναμιών ή ζημιών που ανακύπτουν στο κτήριο και στα συστήματά του. Παρέχουμε προτάσεις για τεχνικές βελτιώσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των χρηστών και εξοικονομούν πόρους στη συντήρηση και λειτουργία του ακινήτου.  Οι παρεμβάσεις που προτείνουμε είναι προσανατολισμένες προς τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του ακινήτου.
  • Διαχείριση Τεχνικών Έργων:  Project management σε κατασκευαστικά έργα που ποικίλουν από απλές επισκευές ως ριζικές ανακαινίσεις ή ακόμα και ανακατασκευές κτηρίων.
  • Μεσιτεία: Υπηρεσίες εύρεσης πελατών για την ενοικίαση ή πώληση με στόχο την αξιοποίηση της οικονομικής δυναμικότητας του ακινήτου.
  • Άλλες Διευκολύνσεις:  Επιπλέον υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν συμφωνίας.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Οι παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες και κάθε άλλο στοιχείο αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας κατά τρόπο ενδεικτικό και αποτελούν μερικές μόνο από τις πιθανές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η REal Management ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, και σε καμία περίπτωση αναφορά αυτών δεν είναι ούτε μπορεί να θεωρηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο δεσμευτική για τη REal Management, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τις αποσύρει ή μεταβάλει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε μέρος ή όρο αυτών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς πρότερη προειδοποίηση και αναιτιολόγητα.  Δεσμευτικές θα είναι μόνο εκείνες οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και όροι που θα αναγραφούν στο συμφωνητικό διαχείρισης ακινήτων που θα υπογράφεται κάθε φορά μεταξύ της REal Management και συγκεκριμένου πελάτη αυτής για συγκεκριμένο ακίνητο ή ακίνητα και μόνο μετά την υπογραφή αυτού και από τα δύο μέρη και ο δεσμευτικός χαρακτήρας θα αφορά κάθε φορά μόνο τον συγκεκριμένο πελάτη. Περαιτέρω, η οποιαδήποτε αναφορά στην ιστοσελίδα έχει γενικό ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση, υπαιτιότητα ή/και ευθύνη για την REal Management.