Αρχές & Αξίες

Αρχές και Αξίες | REal Management - Υπηρεσίες Διαχείρισης ακινήτων, μεσιτείας, αγοραπωλησίας ακινήτων, στρατηγικής διαχείρισης, διαχείρισης έργου, ανακαίνισης, επισκευής και εκπροσώπησης ιδιοκτήτη από το Μηνά Κουτεντάκη, Αθήνα, ΕλλάδαΕνεργούμε με ακεραιότητα και ειλικρίνεια, εφαρμόζοντας πολύ αυστηρούς ηθικούς κανόνες σε κάθε πτυχή των παρεχομένων υπηρεσιών.  Οι αρχές και οι αξίες μας συνοψίζονται παρακάτω:

Οργάνωση

Για κάθε ακίνητο που διαχειριζόμαστε, δημιουργείται ένα ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο καταχωρούμε όλες τις σχετικές πληροφορίες (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ιδιαιτερότητες), έγγραφα (συμβόλαια ιδιοκτησίας, μισθωτήρια και άλλες συμφωνίες) και ιστορικά δεδομένα (παρελθούσες και προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, οφειλόμενα ενοίκια, κοινόχρηστες δαπάνες).  Το αρχείο αυτό ενημερώνεται συνεχώς και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα αφενός να εκτελούμε έγκαιρα τις απαιτούμενες ενέργειες και αφετέρου να φτάνουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα για την επαναληψιμότητα βλαβών, όπως και για τη συμπεριφορά και τις συνήθειες των ενοικιαστών.

Υπευθυνότητα

Διαχειριζόμαστε τα ακίνητα με τη δέουσα επιμέλεια. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους, αναγνωρισμένους επαγγελματίες, ώστε να επιτυγχάνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Διαφάνεια

Η σχέση μας με τους ιδιοκτήτες βασίζεται σε ένα δίκαιο ιδιωτικό συμφωνητικό και διατηρείται με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες και συναλλαγές.

Εμπιστευτικότητα

Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους κανόνες της εμπιστευτικότητας, σε σχέση με οποιοδήποτε ευαίσθητο δεδομένο για το οποίο μπορεί να λάβουμε γνώση και που αφορά στα διαχειριζόμενα ακίνητα, στους ιδιοκτήτες τους και στις συμφωνίες στις οποίες αυτοί προσχωρούν.

Ευελιξία

Έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε το σχήμα των προσφερομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του ακινήτου.

Προσωπική Επαφή

Διατηρούμε ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις με τους πελάτες μας οι οποίες εδράζονται σε πολύ αυστηρούς ηθικούς κανόνες.